Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Barbara Terpstra

Barbara Terpstra, de opticienfreelancer, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxx, handelend onder de naam: Barbara Terpstra, en heeft haar vestiging op xxxxx.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de hieronder aangegeven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Onderneming: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van een beroep of bedrijf.
 3. Klant: De onderneming die een (op afstand gesloten) overeenkomst aangaat met de dienstverlener.
 4. Barbara Terpstra: De onderneming geleid door Barbara Terpstra.
 5. Dienstverlener: De rechtspersoon die diensten (op afstand) aanbiedt aan klanten, ook wel bekend als Barbara Terpstra.
 6. Aanbod: Elk schriftelijk voorstel aan de klant voor het leveren van diensten door de dienstverlener.
 7. Diensten: De diensten aangeboden door Barbara Terpstra omvatten onder andere het interpreteren van voorschriften van optometristen en oogartsen, het uitvoeren van oogmetingen en contactlensaanpassingen, het slijpen van glazen met de benodigde apparatuur, het adviseren en passen van brillen met betrekking tot monturen, het uitvoeren van reparaties aan brillen in de ruimste zin van het woord, het beheren van klant- en kasadministratie, en het onderhouden van diverse machines en gereedschappen in het lab.
 8. Schriftelijk: Onder ‘schriftelijk’ wordt ook elektronische communicatie verstaan, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie duidelijk zijn vastgesteld. De bewijslast met betrekking tot de ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
 9. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door Barbara Terpstra met betrekking tot de door de klant gevraagde diensten.
 10. Overeenkomst: De overeenkomst voor dienstverlening die de klant heeft aangegaan.
 11. De website die wordt gebruikt door Barbara Terpstra is https://www.opticienfreelancer.nl.

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor elk aanbod of elke offerte van Barbara Terpstra, voor elke overeenkomst tussen Barbara Terpstra en de klant, en voor elke dienst die Barbara Terpstra aanbiedt.
 2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, ontvangt de klant deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Barbara Terpstra de klant laten weten hoe ze de algemene voorwaarden kan raadplegen, die in elk geval zijn gepubliceerd op de website van www.opticienfreelancer.nl, zodat de klant deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de klant en derden worden uitdrukkelijk afgewezen.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in principe niet toegestaan. In uitzonderlijke situaties kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden, maar alleen als dit expliciet en schriftelijk is overeengekomen met Barbara Terpstra. De voorwaarden van de klant zijn nadrukkelijk niet van toepassing.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de klant.
 6. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. De nietige of vernietigde bepaling(en) worden vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.
 7. Bij onduidelijkheden over de inhoud, interpretatie of situaties die niet zijn geregeld in deze algemene voorwaarden, moeten deze worden beoordeeld en uitgelegd in overeenstemming met de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen gedaan door Barbara Terpstra zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in schriftelijke vorm. Als het aanbod beperkt is of specifieke voorwaarden heeft, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.
 2. Barbara Terpstra is slechts gebonden aan een aanbod als de klant dit schriftelijk binnen 14 dagen bevestigt. Desalniettemin behoudt De Freelance Opticien het recht om om gegronde redenen een overeenkomst met een potentiële klant te weigeren.
 3. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden diensten. Deze beschrijving is gedetailleerd genoeg om de klant in staat te stellen een weloverwogen beoordeling van het aanbod te maken. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Barbara Terpstra. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod dienen slechts ter indicatie en kunnen geen grond vormen voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De klant dient het aanbod uitdrukkelijk schriftelijk te aanvaarden. Als de klant geen expliciete schriftelijke goedkeuring geeft maar instemt met het aanbod, of als Barbara Terpstra begint met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de klant geacht het aanbod van Barbara Terpstra onherroepelijk te hebben aanvaard.
 5. De leveringstermijnen vermeld in het aanbod van Barbara Terpstra zijn slechts indicatief. Overschrijding van deze termijnen geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Barbara Terpstra niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een aanbod van Barbara Terpstra heeft aanvaard.
 2. Als de klant het aanbod aanvaardt door een opdracht te geven aan Barbara Terpstra, zal De Freelance Opticien de opdracht schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig; na deze periode is Barbara Terpstra niet meer gebonden aan het aanbod.
 3. Barbara Terpstra is niet gebonden aan een aanbod als de klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of had moeten begrijpen dat het aanbod een duidelijke vergissing of typefout bevatte. De klant kan geen rechten ontlenen aan een dergelijke vergissing of typefout.
 4. Een aanbod is alleen geldig als het schriftelijk wordt gedaan door Barbara Terpstra aan de klant.
 5. Het kosteloos annuleren van een reeds overeengekomen opdracht is slechts mogelijk tot drie weken voor de aanvangsdatum van de opdracht. Annulering vanaf twee weken tot de aanvangsdatum resulteert in een verschuldigd bedrag van minstens 50% van het overeengekomen tarief. Indien annulering plaatsvindt binnen één week voor de aanvangsdatum, is de klant 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor de aanvangsdatum is de klant het volledige bedrag (100%) verschuldigd.

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wanneer er tussen de klant en Barbara Terpstra een overeenkomst is gesloten, geldt de duur van deze overeenkomst zoals overeengekomen door beide partijen.
 2. Zowel de klant als Barbara Terpstra kunnen de overeenkomst ontbinden vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, mits de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegeven om aan zijn verplichtingen te voldoen, maar deze verplichtingen niet nakomt. Hierbij worden ook de betalings- en medewerkingsverplichtingen van de klant begrepen.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van de klant onverlet als Barbara Terpstra op het moment van de ontbinding al werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. De klant dient de overeengekomen vergoeding te betalen.
 4. De klant heeft niet het recht om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Als de klant de overeenkomst tussentijds opzegt, is hij ten minste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, vermeerderd met de kosten die Barbara Terpstra heeft gemaakt voor reis- en verblijfkosten, evenals andere noodzakelijke kosten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.
 5. Zowel de klant als De Freelance Opticien kunnen de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang als een van beide partijen surseance van betaling heeft aangevraagd, faillissement is aangevraagd, of als de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of andere redenen dan het samenvoegen of herstructureren van de onderneming. In dergelijke gevallen is Barbara Terpstra niet verplicht om reeds ontvangen gelden terug te betalen of schadevergoeding te betalen, en is zij ook niet verplicht om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

ARTIKEL 6 – MEERWERK EN WIJZIGINGEN

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst moet worden aangepast of aangevuld, of als er op verzoek van de klant extra werkzaamheden nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken, is de klant verplicht deze extra werkzaamheden te vergoeden tegen het overeengekomen tarief. Barbara Terpstra is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van de klant verlangen dat er een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Als er voor bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijs niet in de vaste prijs zijn inbegrepen, heeft Barbara Terpstra het recht om deze kosten, na overleg met de klant, in rekening te brengen bij de klant.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALING

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Als Barbara Terpstra de opdracht deels op locatie van de Opdrachtgever uitvoert, kunnen er extra kosten ontstaan, zoals reis- en verblijfkosten en parkeergeld.
 2. In geval van spoed of als Barbara Terpstra op verzoek van de Opdrachtgever met spoed moet werken, is de Opdrachtgever verplicht om de extra kosten voor de spoedservice te vergoeden.
 3. Als er een aanbetaling is overeengekomen tussen beide partijen, moet de Opdrachtgever deze aanbetaling voldoen voordat Barbara Terpstra met de werkzaamheden begint.
 4. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een vooraf verstrekte begroting, tenzij dit uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 5. Als er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Opdrachtgever, behoudt Barbara Terpstra het recht om de geldende prijzen en tarieven conform de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 6. De Opdrachtgever dient de betaling voor de diensten van Barbara Terpstra zoals vermeld in de overeenkomst binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
 7. De Opdrachtgever moet deze kosten in één keer betalen via de aangegeven rekeninginformatie van Barbara Terpstra. Tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn, kan de Opdrachtgever alleen na expliciete schriftelijke toestemming van Barbara Terpstra een andere betalingstermijn overeenkomen.

ARTIKEL 8 – INCASSOBELEID

 1. Als de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet en binnen de gestelde termijn van 14 dagen geen betaling heeft gedaan (indien de Opdrachtgever de opdracht in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf heeft gegeven zonder verdere ingebrekestelling), raakt de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever ontvangt dan een schriftelijke herinnering met het verzoek om het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn te voldoen.
 2. Vanaf de datum van verzuim zal Barbara Terpstra zonder verdere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente, die ten minste 5% per jaar bedraagt, vanaf de eerste dag van verzuim tot volledige voldoening. Daarnaast zal Barbara Terpstra buitengerechtelijke incassokosten volgens artikel 6:96 BW in rekening brengen, berekend volgens het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Als Barbara Terpstra redelijkerwijs meer of hogere kosten heeft gemaakt die noodzakelijk zijn, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 9 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Barbara Terpstra zal zich met de grootst mogelijke zorgvuldigheid inspannen om de overeenkomst uit te voeren, zoals van een professionele dienstverlener mag worden verwacht. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van inspanningsverplichting, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat gedetailleerd is beschreven.
 2. Tijdens de uitvoering van de diensten is Barbara Terpstra niet verplicht om de instructies van de Opdrachtgever op te volgen als dit leidt tot wijzigingen in de aard of omvang van de overeengekomen diensten. Als de instructies leiden tot extra werk voor Barbara Terpstra, moet de Opdrachtgever de extra kosten vergoeden.
 3. Als de Opdrachtgever wil dat Barbara Terpstra een opdracht met spoed uitvoert, moet de Opdrachtgever een extra spoedtarief betalen. Voor spoedopdrachten geldt voorafbetaling.
 4. Barbara Terpstra heeft de bevoegdheid om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten.
 5. De Opdrachtgever en Barbara Terpstra kunnen overeenkomen dat de Opdrachtgever Barbara Terpstra voorziet van geschikte materialen en/of software wanneer Barbara Terpstra daarom verzoekt. Als de gebruikte apparatuur 10 tot 15 jaar oud is en het risico op schade aanwezig is, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze apparatuur, naar het oordeel van Barbara Terpstra.
 6. Als Barbara Terpstra een advies verstrekt op verzoek van de Opdrachtgever, is de inhoud van dit advies niet bindend en dient het slechts als advies. De Opdrachtgever en/of dienst Klant beslissen op eigen verantwoordelijkheid of zij de aanbevelingen in het advies opvolgen. Alle gevolgen die voortvloeien uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 10 – (OP)LEVERING

 1. Als de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd door bijvoorbeeld het niet tijdig verstrekken van gevraagde informatie door de Opdrachtgever, onvoldoende medewerking van de Opdrachtgever, het niet tijdig ontvangen van het voorschot door Barbara Terpstra, of andere omstandigheden die voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen, heeft Barbara Terpstra recht op een redelijke verlenging van de termijn voor oplevering.
 2. Alle schade en extra kosten als gevolg van vertraging door een van de genoemde oorzaken komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever en worden in rekening gebracht door Barbara Terpstra.
 3. Als de uitvoering van de overeenkomst gefaseerd is of als de Opdrachtgever goedkeuring moet geven, mag Barbara Terpstra de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven.
 4. Barbara Terpstra zal zich redelijkerwijs inspannen om de dienstverlening binnen de afgesproken termijn te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Bij spoedopdrachten moet de Opdrachtgever de extra kosten vergoeden.
 5. De aard van de werkzaamheden van Barbara Terpstra vereist dat pas gestart kan worden wanneer alle benodigde informatie is verstrekt door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt zelf het risico en eventuele schade als gevolg van het niet tijdig verstrekken van de benodigde informatie, en de Opdrachtgever vrijwaart Barbara Terpstra uitdrukkelijk voor alle mogelijke gevolgen en schade die hieruit voortvloeien.

ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN RISICO

Het risico van diefstal, verlies, verduistering, of beschadiging van gegevens, documenten, software, databestanden en andere items die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat deze daadwerkelijk in het bezit zijn gekomen van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 – PRIVACY, GEGEVENSBESCHERMING EN BEVEILIGING

 1. Barbara Terpstra behandelt de (persoonlijke) gegevens van de Opdrachtgever en gebruikers van de website met zorg en zal deze alleen volgens het privacybeleid gebruiken. Als dat nodig is, zal Barbara Terpstra de betrokkenen hierover informeren. Vragen over de verwerking van persoonlijke gegevens en verdere informatie kunnen worden gestuurd naar info@opticienfreelancer.nl.
 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die worden verwerkt met behulp van de diensten van Barbara Terpstra. De Opdrachtgever staat er ook voor in dat de inhoud van de gegevens legaal is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In dit verband vrijwaart de Opdrachtgever Barbara Terpstra tegen alle (juridische) vorderingen die verband houden met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Als Barbara Terpstra op grond van de overeenkomst verantwoordelijk is voor de beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de afgesproken specificaties en aan een niveau dat gezien de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de kosten niet onredelijk is.

ARTIKEL 13 – OPHEFFING

 1. Barbara Terpstra heeft het recht om de ontvangen of gecreëerde gegevens, databestanden, software en andere items onder zich te houden als de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet volledig heeft voldaan, zelfs als ze verplicht zouden zijn om dit te doen als ze betaald waren.
 2. Barbara Terpstra heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zodra de Opdrachtgever in gebreke blijft bij de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst, inclusief te late betaling van haar facturen. Barbara Terpstra zal de Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze opschorting. Barbara Terpstra is in dit geval niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT

 1. Barbara Terpstra is niet aansprakelijk als ze haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Barbara Terpstra wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van leveranciers van Barbara Terpstra, (ii) het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen door leveranciers die door de Klant aan Barbara Terpstra zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebreken in zaken, apparatuur, software of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomuitval, (vi) storingen in internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijv. als gevolg van cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte, en (xi) andere situaties die naar het oordeel van Barbara Terpstra buiten haar controle vallen en de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of permanent verhinderen.
 3. Als een situatie van overmacht langer dan 3 weken aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Als er op grond van de overeenkomst al prestaties zijn geleverd, worden deze evenredig afgerekend zonder verdere verplichtingen van beide partijen jegens elkaar.

ARTIKEL 15 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Als de diensten en/of opdrachten van Barbara Terpstra leiden tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die in verband met de opdracht in rekening zijn gebracht, in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of als er op andere wijze schade is ontstaan.
 2. Barbara Terpstra is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, verlies van besparingen, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, of schade als gevolg van het gebruik van door Barbara Terpstra geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Barbara Terpstra per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Barbara Terpstra is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit of kan voortvloeien uit enig handelen of nalaten op basis van (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website of gelinkte websites.
 5. Barbara Terpstra is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of software, storingen of het niet beschikbaar zijn van de website en/of software om welke reden dan ook.
 6. Barbara Terpstra staat niet garant voor een juiste en volledige overdracht van de inhoud van e-mails die namens Barbara Terpstra zijn verzonden, noch voor tijdige ontvangst ervan.
 7. De Opdrachtgever staat garant voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Barbara Terpstra sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle vorderingen van de Opdrachtgever wegens tekortkomingen aan de zijde van Barbara Terpstra vervallen als ze niet binnen een jaar na kennisneming van de feiten waarop ze zijn gebaseerd, schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Barbara Terpstra.

ARTIKEL 16 – GEHEIMHOUDING

 1. Barbara Terpstra en de Opdrachtgever verbinden zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen in het kader van een opdracht. Deze verplichting ontstaat zowel uit de aard van de opdracht als uit informatie waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat deze vertrouwelijk is.
 2. In het bijzonder geldt deze geheimhouding voor adviezen en rapporten die Barbara Terpstra opstelt met betrekking tot de opdracht van de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze inhoud te delen met onbevoegde medewerkers en derden.
 3. Als Barbara Terpstra op grond van de wet of een gerechtelijk bevel verplicht is vertrouwelijke informatie te verstrekken, zonder recht op verschoning, is Barbara Terpstra niet aansprakelijk voor schade, en heeft de Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
 4. De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor derden die door Barbara Terpstra worden ingeschakeld.

ARTIKEL 17 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op het werk van Barbara Terpstra blijven exclusief eigendom van Barbara Terpstra en worden niet overgedragen aan de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever mag de stukken en software waarop de intellectuele eigendomsrechten van Barbara Terpstra rusten niet openbaar maken, kopiëren, wijzigen of aan derden verstrekken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Barbara Terpstra en een overeengekomen vergoeding. Als de Opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen in door Barbara Terpstra geleverde zaken, moet Barbara Terpstra hiermee instemmen.
 3. De producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Barbara Terpstra rusten, mogen door de Opdrachtgever alleen gebruikt worden zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Het is de Opdrachtgever verboden deze algemene voorwaarden te verspreiden of te gebruiken voor eigen doeleinden door de naam “Barbara Terpstra” te vervangen door zijn eigen bedrijfsnaam.
 5. Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Barbara Terpstra wordt bestraft met een eenmalige boete van €1.000,- en een boete van €500,- per dag dat de inbreuk voortduurt.

 ARTIKEL 18 – VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en bescheiden die hij aan Barbara Terpstra verstrekt in het kader van een opdracht, zelfs als deze van derden afkomstig zijn.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Barbara Terpstra van aansprakelijkheid voor het niet nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Barbara Terpstra tegen aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte gegevens en informatie, evenals met betrekking tot de inhoud van adviezen die door Barbara Terpstra zijn opgesteld.
 4. Als de Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Barbara Terpstra verstrekt, moet de Opdrachtgever garanderen dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 19 – KLACHTEN

 1. Als de Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Barbara Terpstra of klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, moet hij deze klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na het ontstaan ervan melden. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via info@opticienfreelancer.nl, met als onderwerp “klacht”. Een mondelinge toelichting wordt op prijs gesteld.
 2. De klacht moet voldoende worden onderbouwd en toegelicht voordat Barbara Terpstra de klacht in behandeling kan nemen.
 3. Barbara Terpstra zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk reageren op de klacht.
 4. De partijen zullen proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 20 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. De rechtsverhouding tussen Barbara Terpstra en de Opdrachtgever valt onder Nederlands recht, waarbij het Weens Koopverdrag (CISG) uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 2. Barbara Terpstra behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie is te vinden op de website.